Merzdorf
Merzdorf

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym sklep.ChicksAndFun.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do Klienta,

b) Złożenie przez klienta zamówienia na ChicksAndFun.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad,

c) Sklep ChicksAndFun.pl prowadzony jest przez: MERZDORF Fine Food Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP: 7543117744, REGON: 364172644.

2. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług ChicksAndFun.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

 

II. ZAKUPY W CHICKSANDFUN.PL

1. Działalność

ChicksAndFun.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową sklep.ChicksAndFun.pl

2. Obszar działania

ChicksAndFun.pl umożliwia transport wybranych pozycji asortymentu na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Kupujący

Z oferty ChicksAndFun.pl mogą korzystać osoby prawne oraz osoby fizyczne.

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej ChicksAndFun.pl są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. W cenach tych wliczony został podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez ChicksAndFun.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy wykonana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości sprzedaży i wskazywany jest w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej ChicksAndFun.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie ChicksAndFun.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

3. Termin realizacji dostawy

Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską najczęściej następnego dnia roboczego. Klient może wskazać preferowane godziny dostawy w przeznaczonym do tego polu znajdującym się na podstronie finalizującej złożone zamówienie jednak dostawca nie może zagwarantować wzięcia tego pod uwagę.

4. Dni wolne

ChicksAndFun.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. ChicksAndFun.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości przygotowania wysyłki zamówionych produktów.

5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone wybranego dnia pod wskazany przez Klienta adres. ChicksAndFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

6. Odmowa realizacji zamówień

ChicksAndFun.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez ChicksAndFun.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

7. Faktura/Paragon

a) Aby móc otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP. Następnie w sekcji „Dokument sprzedaży” wybrać pole „Faktura” .

b) Po opłaceniu zamówienia wysyłana jest mailem faktura VAT, obejmująca dostarczane pozycje zamówienia.

c) Klient upoważnia ChicksAndFun.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz zgadza się na otrzymywanie ich w wersji elektronicznej.

d) W przypadku wybrania w sekcji „Dokument sprzedaży” opcji „Paragon”, będzie on wysłany wraz z zamówionym towarem.

 

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: zapłata kartą płatniczą lub przelewem.

 

V. DOSTAWA

1. Kurier zostawia zamówione produkty osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. ChicksAndFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.).

3. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z ChicksAndFun.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

d) ChicksAndFun.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej ChicksAndFun.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

f) W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu ChicksAndFun.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

 

VII. DANE OSOBOWE

a) Rejestrując się w serwisie ChicksAndFun.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę ChicksAndFun.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest MERZDORF Fine Food Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za towary zakupione w Sklepie, operatorowi platformy Przelewy24.pl.

d) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

e) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej sklep.ChicksAndFun.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. ChicksAndFun.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

f) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

g) ChicksAndFun.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie sklep.ChicksAndFun.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. ChicksAndFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę sklep.ChicksAndFun.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2016.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r., Nr 1225 j.t.).

3. Sklep może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu, odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Sklep w terminie 14 dni przed planowaną zmianą poinformuje o zmianie Klienta poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem sklep.ChicksAndFun.pl oraz wysłanie informacji drogą e-mail.

5. Klient korzystający z usług ChicksAndFun.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. ChicksAndFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

6. ChicksAndFun.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Merzdorf: Chicks&Fun, Chicks&Sport
powered by BILOO.pl